Privacy Statement Tulipa Media

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018

Privacy Statement Tulipa Media

Tulipa Media, gevestigd aan Prins Mauritslaan 51, 2582 LM Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Bij Tulipa media zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten in dat kader klanten, relaties en medewerkers hebben.

Soort persoonsgegevens

Om onze dienstverlening ten behoeve van klanten en relaties zo goed mogelijk uit te voeren, is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van nieuwsbrieven of verzending van facturen betreffen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, tekenbevoegdheid (indien van toepassing).

Doel gegevensverwerking

Tulipa Media verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

•ten behoeve van haar klanten;

•het verzorgen van de financiële administratie;

•het toesturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van bijeenkomsten aan klanten en relaties;

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens van mensen die onze nieuwsbrief ontvangen, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen gegevens met derden. Wij verstrekken alleen gegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Tulipa Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht om vertrouwelijk met gegevens om te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om de werking van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Verder gebruiken wij diverse online tools en diensten in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Beveiliging

Tulipa Media neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt continu passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op Tulipa Media.nl zijn hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Hierop geldt het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Tulipa Media.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.